Kasiuniamal

199 tekstów – auto­rem jest Ka­siuniamal.

A te­raz boję się, że słowa nig­dy nie za­mienią się w czyny.

Wszys­tko sta­nie się wte­dy bez znaczenia. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 15 stycznia 2012, 12:01

Bo ra­zem możemy więcej, nasz brak siebie nie ułat­wia życia, a ut­rudnia i pro­wadzi złymi drogami...

Roz­mo­wa. Dzięki niej widzi­my piękniej, czu­jemy się szczęśliwej... 

myśl
zebrała 64 fiszki • 17 czerwca 2011, 16:20

Połączmy Two­je ry­zyko z moim prag­nieniem pew­ności.
Spróbujmy. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 15 czerwca 2011, 13:17

W to co wierzę, wie­rzyć się nie chcę, ale wiara każę wie­rzyć, więc wszys­tko spro­wadza do tej jed­nej myśli, myśli pełnej Je­go... Wierzę i czekam. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 14 czerwca 2011, 13:44

Chciałaby, budząc się ra­no być dla ko­goś pier­wszym pro­mieniem.
W ciągu dnia opar­ciem i bez­wa­run­ko­wym szczęściem.
Nocą, spo­kojem i miłos­nym uniesieniem.

... 

myśl
zebrała 62 fiszki • 12 czerwca 2011, 13:26

Spo­koj­nie! I na to przyj­dzie czas...

In­dy­widual­nie.

Cierpliwość. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 11 czerwca 2011, 12:49

War­to wczuć się w czy­jeś życie, stać się kimś przez krótką chwilę. Poczuć, poz­nać i się prze­konać jak trud­no każde­mu z nas jest różne de­cyz­je podejmować.

Cierpliwość. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 10 czerwca 2011, 12:09

Od­dam się te­mu, co mówi mi ser­ce... Bo życie tak kruche, ale prze­cież tak piękne.

Dla szczęścia. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 4 czerwca 2011, 17:26

Ok­reślić kon­kret­nie się dziś trze­ba, prze­cież szczęścia każde­mu z nas, dużo potrzeba... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 2 czerwca 2011, 21:57

Gdy w myśli Two­je imię, to w ser­cu spokój, tyl­ko ro­zum cza­sem ochładza tę przyjemność... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 31 maja 2011, 20:11

Kasiuniamal

Na zakręcie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kasiuniamal

Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność